ArtikelKhutbah Jum'at

Kisah Ka’b Ibn Al-Asyraf – Si Pendengki Pemimpin Kaum Yahudi (Refleksi Mangayubagya Pemilu Tahun 2024)

Khutbah sepisan

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِتَرْك الْمَنَاهِيْ وَفِعْلِ الطَّاعَاتِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ إِلَى الرَّشَادِ. اَللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَاِبهِ الهَادِيْنَ لِلصَّوَابِ وَعَلَى التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اْلمَآبِ.

اَمَّا بَعْدُ، فَيَااَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، اِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَتَمُوْتُنَّ إِلاَّوَأَنـْتُمْ مُسْلِمُوْنَ قَالَ اللهُ تَعَالىَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَٰٓؤُلَآءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا . أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَمَن يَلۡعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا.

Hadirin Jamaah jumat Rahimakumullah,

Puja puji pangalembana saha syukur dhumateng Allah c, ingkang sampun paring sih nugraha rahmat saha nikmat, ingkang linangkung kathah.

Shalawat saha salam, mugi tansah katur dhumateng uswah khasanah, Rasulullah Muhammad ﷺ, sumrambah dhateng garwa putra sahabat, saha sedaya penderek inggih kaum muslimin wal muslimat  ngantos akhir zaman.

Mboten kesupen mangga tansah mbudidaya amrih mindakipun raos iman saha taqwa dhumateng Allah c, kanthi tansah nindak-aken sedaya dhawuh saha nila sedaya awisanipun Allah c.

Jamaah Jum’at Rahimakumullah

Prastawa hijrah Rasulullah Muhammad ﷺ, saking Makkah tumuju  Yatsrib menika, saged nuwuhaken “pembauran sosial, budaya” kaliyan  warga masyarakat Yatsrib. Sedaya sampun pana bilih tetenger Yatsrib menika, saking tiyang ingkang manggen sepisanan ing rompok kasebat lajeng tlatah kasebat dipun wastani Yatsrib. Lajeng ing tembe dipun gantos asma  Madinatul Munawarah  ingkang ngemu suraos tlatah ingkang sumunar padhang, ingkang dados sumbering pencerahan.

Pramila Yastrib kala semanten sak derengipun Nabi ﷺ hijrah kalebet tlatah ingkang sae, kangge perdagangan saha pertanian. Sak sampunipun Nabi ﷺ hijrah linangkung tambah sae saha reja. Jamaah perlu dipun mangertosi bilih wonten kisah, kaum yahudi ngantos dumugi ing Yatsrib, inggih asal muasalipun mekaten :

Sumebaripun utawi “Diaspora kaum Yahudi” dipun awiti saking “eksodus” ageng agengan, ingkang dipun pimpin Nabi Musa, miyos saking Mesir tumuju Palestina. inggih amargi bengis saha kejemipun Raja Fir’aun saha wadyabalanipun. Saweneh saking kaum Yahudi ugi wonten ingkang tumuju dhateng Yatsrib. Amargi prigel saha pethel ing tembe kaum Yahudi menika dados kaum borjuis, “mendominasi” kekiyatan ekonomi/ bisnis, ingkang dipun pandegani Ka’b ibn Al Asyraf saking Bani Al Nadhir. Mayoritas penduduk Yatsrib namung dados buruh, kuli saha  pekerja kasar.

Lajeng jamaah sedaya, emanipun Kaum Yahudi menika sak sampunipun dados moncer awit kekiyatan ekonomi saha bisnis, tuwuh sifat nyrekal,licik, damel makar, damel tipudaya, fitnah, provokasi, saha mbalela dhumateng para Nabi saha Rasul.  Allah paring dhawuh ing QS  An Nisaa ayat 155 mekaten :

…وَقَتۡلِهِمُ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّٖ وَقَوۡلِهِمۡ قُلُوبُنَا غُلۡفُۢۚ  

Jawinipun : “lan merjoyo nabi-nabi tanpa (pawadan) kang bener lan padha celathu : “ati ku wes ketutup (QS An Nisaa : 155).

Jamaah Jum’at Rahimakumullah

Pramila jamaah sedaya, rikala Islam mlebet ing tlatah Yatsrib, kaum Yahudi lajeng damel cara mengsahi kaum Muslim. Asring sanget kaum Yahudi menika damel tumindak awon dhateng kaum muslimin, sinaosa sampun mangertosi kanthi terwaca ing sak lebeting Kitab Taurat, bilih samangke badhe rawuhipun Nabi akhiruz zaman, ingkang mbekto risalah kenabian saha kerasulan. 

Kaum Yahudi ugi sampun mangertos menawi kaum Quraisy Mekkah mengsahi Islam. Satemah lajeng damel cara licik, linangkung sak sak sampun-ipun perang uhud (warsa 3 H), kaum Yahudi mekonah  Kafir Quraisy kangge merangi kaum muslimin.

Kaum Yahudi estu kagungan peng-angen angen ingkang ageng, bilih kafir Quraisy saged sasab, saged ngasoraken kaum muslimin, satemah kaum Yahudi saged angsal keuntungan saha saged nyepeng malih panguwaos ing babagan  ekonomi saha politik ing tlatah  Madinah saha tambah “eksis”.

Kanthi cara etung etungan mekaten menika, lajeng  Kaum Yahudi mrepeki kaum Quraisy, tumuju dhateng Mekkah, marak sowan dhateng gembongipun kafir Quraisy pembenci Islam, inggih Abu Sufyan ibn Harb. Hal menika estu damel cingak Abu Sufyan, inggih jalaran kala semanten Ka’b ibn Al Asyraf marak sowan kairing 70 (pitung dasa) tiyang ingkang sami celathu awit gething-ipun dhateng islam saha kaum muslimin. 

Abu Sufyan nggih pun pirsa, ananging tambah cingak awit kaum Yahudi menika  kaum Akhli Kitab ingkang sami kaliyan Islam, sami sami agami samawi saking ngarsanipun Allah c, benten kalih kaum Quraisy ingkang ngrengkuh paham Paganisme utawi nyembah reca. Awit adreng raos gething saha drengki dhumateng Nabi Muhammad ﷺ saha kaum muslimin, Ka’b ibn Al Asyraf ngaturaken dhateng Abu Sufyan bilih agami kaum Quraisy ingkang nyembah brahala menika langkung sae tinimbang kaume Nabi Muhammad ﷺ.

Saking menika Allah c, paring wahyu ingkang kaserat ing QS An Nisaa : 51-52 mekaten

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَٰٓؤُلَآءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا  ٥١ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَمَن يَلۡعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا  ٥٢

Jawinipun: “Apa sliramu ora mawas marang wong wong kang diwenehi bagian saka Al kitab? Deweke wong akeh iku percaya marang jibt uga thaghut, uga kandha marang wong wong Kafir (musyrik Mekah), yentha deweke iku luwih bener dalane tinimbang wong wong kang padha iman. Hiyo menkono mengkono iku wong kang den  bendu Allah. Lan sapa wae kang kepatrapan bendu, (kanggo wong wong iku) mesthi ora bakal nemone wong kang gelem menehi pitulungan kanggo deweke “. (QS An Nisaa : 51-52)

Jamaah Jum’at ingkang Minulya,

Menapa ingkang dipun lampahi dening Ka’b ibn Al Asyraf menika, kalebet saweneh saking “diplomasi” kangge angsal sukses gegayuhan-ipun kaum Yahudi, ing sak lebeting kasus utawi “konteks” menika estu kaum Yahudi ngraos mboten sekeca, menawi lajeng aben ajeng langsung dhateng Muslimin, ingkang sami sami ngastho kitab suci.

Kaum Yahudi marak sowan saking Madinah tumuju Makkah menika kalebet lampah awon, ingkang dipun wastani “program Proxy war” utawi perang proxy, ing bebasan jawi inggih “nabok nyilih tangan”.

Sedaya lampah kaum Yahudi kanthi bea ingkang linangkung  menika, inggih namung supados kasil menapa ingkang dipun seja. Kalebet mboten wigah wigih ngantos mawi pengorbanan akidah, kanthi tiyang tiyang kaum Yahudi menika ngantos celathu : “apa kang disembah dening wong wong kafir Quraisy arupa Jibt uga thaghut iku luwih apik tinimbang ajaran agama kang digawa Muhammad.”

Hadirin Jamaah Jum’at ingkang Minulya

Pramila kedadosan rikala 1440 tahun kepengker, ing wekdal sak menika saged ugi kalampah, ananging kanthi cara ingkang sampun dipun damel saemper kalih wekdal zaman sak menika. Mboten sekedik ingkang kagungan gegayuhan jabatan jabatan publik, pilenggahan politik, lajeng wantun “menghalalkan segala cara“ ingkang baken kasembadan sejanipun. Hal menika estu lepat, saha ing tembe dados damel risakipun reh praja saha ing madyaning masyarakat. 

Pralima sikap politik kedah mawi adedasar ingkang “otentisitas”, mboten namung jalaran “kawigatosan sak wetawis” saha kebetahan pribadi. Amargi sedaya kedah saged dipun pendhet tanggel jawab kanthi obyektif.

Sikap politik ingkang sae inggih menika sikap ingkang tansah pancer ing paugeran pranatan ingkang hakiki, adiluhung ingkang mboten risak amargi wekdal saha zaman.  Kalebet saged mendhet posisi ingkang pas saha sae. 

أَقُولُ قَوْ لِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Khutbah Kaping kalih

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا أَمَرَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ؛ عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ،

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ،

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ.

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.  رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dening : Ustadz Arba Riksawan Qomaru, SE

Naskah Lengkap bisa di download disini

Silakan gabung Group WhatsApp

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *