ArtikelKhutbah Jum'at

Tuladha Umat

Khutbah I

اْلحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا. أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلهَ إِلاَّاللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ،

 أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah

Mangga mboten kendat kendat kita tansah ngaturaken raos pujo puji saha syukur wonten ngarsanipun Allah SWT, ingkang sampun paring sih nugraha saha rahmat, kalebet kita saged nglampahi gesang saha panggesangan, menika lakung sae, saha mugi pikantuk ridla-nipun allah SWT.  Sholawat saha salam mugi tansah lumeber dumateng kanjeng Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, tabi’in, tabi’it-tabi’in, saha sedaya umat-nya ngantos dinten akhir.

Mboten kesupen mangga kita tansah mbudidaya amrih mindak-ipun raos iman saha tawqa dumateng Allah SWT. Taqwa ingkang estu estu, sanes namung kembang pepaes pangandikan, inggih taqwa ingkang paring daya juang tumuju ing perkawis perkawis ing langkung sae langkung sae saha linangkung sae.                   

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah

Wonten setunggal ayat ingkang linangkung, sambet kalih paring piwucal pripun supados umat islam saged mendet tuladha, ing sak lebeting gesang saha panggesahan ing zaman sarwasarwi “digital” kados zaman sak menika. Ayat ingkang dipun maksud menika kaserat ing surat al Ahzab ayat 21 mekaten:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

Jawinipun: “ setuhune ana ing pribadine Rasullah iku ana tuladha kang becik kanggo sira, (yaiku) keduwe wong wong kang ngarep-ngarep mekoleh(rahmate) Allah, lan ( tumeka) dina qiyamat lan deweke  akeh banget nyebut/eling asmane Allah.

Ing sak lebeting suasana menapa kemawon saha ing pundi kemawon bilih Rasulullah Muhammad SAW menika tansah dados tulada kangge kita sedaya. Ing suasana bale griya, madyaning masyarakat, saha sak lajengipun menika tansah dados tulada, kepara masyarakat arab kala semanten paring jejuluk “al Amin”.  Saking menika kangge mendhet tulada kita saged mendet sekawan sifat ingkang saged dados cecepengan ing madyaning sesrawungan ing zaman sak menika. Sekawan sifat menika inggih : sidiq, amanah, tabligh, saha fatonah.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah

Saking sekawan sifat kasebat ingkang angka sepisan inggih Sidiq utawi Jujur. Jujur menika undhering pangkal kesuksesan. Kejujuran kalebet sifat dasar ingkang kedah wonteng ing semabetan saha kapitadosan. Menawi sifat jujur sampun ical, ing pungkasan-ipun namung badhe nemahi kapitunan gesang.

Ingkang kaping kalih inggih Amanah utawi saged dipun pitados. Amanah inggih saweneh tulada ingkang tansah katindak-aken  kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, ing sedaya lampah. Sifat Amanah Nabi Muhammad SAW ing madyaning bisnis, sesambetan ing madyaning masyarakat saha sedaya perkawis.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah

Lajeng sifat ingkang angka tiga inggih Tabligh. Kanthi sifat Tabligh menika, menapa kemawon ingkang dipun tampi Rasulullah SAW awit sedaya wahyu, mboten wonten ingkang cicir, mboten wonten ingkang dipun singid-aken,  sedaya kaaturaken dumateng sedaya umat.

Lajeng Ingkang angka sekawan inggih sifat Fatonah. Rasulullah SAW menika kagungan sifat lantip. Kalebet lantip ing babagan ngemonah sosial kemasyarakatan, urusan bale griya, strategi dakwah saha strategi perjuangan, kalebet diplomasi, estu Rasulullah SAW dipun paringi anugrah ingkang linangkung.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

lajeng candakipun ayat  لِّمَن كَانَ يَرْجُوااللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ  ((yaiku) keduwe wong wong kang ngarep-ngarep mekoleh(rahmate) Allah). Mila sak lebeting mendhet tulada saking Rasulullah SAW, inggih kedah kanthi raos jiwa saha raga. Jalaran kita  sedaya sampun mangertosi bilih kita tansah nyadong ganjaran saking ngarsanipun Allah utawi nggadahi pengajeng-ajenng marak sowan Allah,ugi ngajeng-ajeng sih nugraha rahmat saking Allah ing dinten Qiyamat, pramila mugi kalebet tetiyang ingkang tansah yakin bilih qiyamat menika haq saha estu badhe kedadosan.

وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا  (lan deweke  akeh banget nyebut/eling asmane Allah.). Mekaten ugi saweneh saking mendhet patuladhan dumateng Rasulullah SAW, inggih kanthi kathah emut dhumateng Allah/dzikrullah ing teng pundi mawon  saha wekdal menapa kemawon. Hubungan sesambetan dhumateng Allah saged kiyat saha ageng “sinyal-ipun” kedah kairing kalih dzikrullah ingkang “mantap”. Sampun ngantos namung “DATNYENG”

Kalebet saweneh saking dzikrullah inggih kepripun, kita sedaya minangka dados pimpinan ing persyarikatan Muhammadiyah saking “level” paling andhap ngantos dumugi “level” paling inggil, inggih ngemonah dakwah tumuju li’ili kalimatillah (inggil saha moncer-ipun Asma Allah). Pramila kangge damel ageng saha ngrembaka-nipun persyarikatan Muhammadiyah kanthi akal budi fikiran saha arta banda ingkang kita tasyaruf-aken , sedaya kalawau kedah ingkang jangkep, madhep mantep, sampun ngantos namung sepalih manah.

Inggih tegesipun kita mendhet tulada saking perjuangan Rasulullah SAW, kanthi bektho sekawan sifat rasul kasebat ing madyaning ngemonah persyarikatan Muhammadiyah. Khasil maksud ing bab menika estu bilih kerahmatan keberkahan badhe kita tampi ing donya saha akhirat. Cekak-ipun rembag bilih kita berorganisasi Muhammadiyah menika estunipun kagungan gegayuhan agung midherek kanjeng Nabi Muhammad supados gesang lan panggesangan menika saged slamet wiwit ing donya ngantos ing akhirat, aamin.

Pramila sampun sunnatullah, kangge ngundhuh gegayuhan ingkang inggil saha mulya, estu wonten reridu saha pacoben ingkang asalipun saking sederek, suami,istri, masyarakat bangsa saha negari lan sak panunggil-ipun, ingkang baken inggih kedah sabar, tawakkal saha istiqomah ing margi-nipun Allah SWT. Kados panandhang ing madyading dakwah Risalah, kanjeng Nabi Muhammad SAW ing Makkah ugi ing Madinah. Mangga kita gatosaken ing surat At-Taubah Ayat 128 :

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Jawinipun:”setuhune wus tumeka marang sira Suwji Raul saka kaum kerabatmu dewe,ngrasa abot panandang kang sira sangga, (panjenengane) banget adrenging (keimananlan keselamatan) ing sira, (panjenengane)banget welas asih lan tresna marang wong wong mukmin.

Mila estu miyos utawi kehadliran Rasulullah SAW, menika estu estu dipun tengga umat sak ngidering bawana. Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW menika estu estu prihatos saha peduli dumateng umat-ipun, inggih supados angsal pitedah, sih nugraha rahmat, kawelasan saking ngarsanipun Allah. Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW ugi estu estu paring  sih tresna dhumateng tiyang tiyang ingkang iman.

Dados pana sakmenika, bilih sina-asa  awrat kandos pundi kemawon, ananging nderek nyengkuyung dakwah, saha nyengkuyung ing madyaning persyarikatan Muhammadiyah menika, kita sedaya kagungan pangajab gesang ingkang ayom ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi , baldatun thoyibatun warabbun ghofuur, saweneh marginipun inggih midherek persyarikatan Muhammadiyah.

Pramila ing sak lebeting ngemonah dakwah saha ngemonah organisasi persyarikatan Muhammadiyah kita kedah ittibak dumateng Nabi SAW, kanthi sekawan sifat- sifat ing nginggil kasebat. Kanthi pangajab mugi sedaya umat manungsa sami midherek saha nyengkuyung dakwah risalah, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Linangkung pana mongga kita gatosaken pengendikanipun Allah ing surat  Al-Ahzab Ayat 45-46:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Jawinipun: “Hai Nabi, setuhune Ingsun Allah ngutus sira kanggo dadi saksi, lan paring kabar kang nyeneng-ake uga paring pangeling-eling”.

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

        Jawinipun : “lan dadi wong kang ajak ajak marang agamane Allah, kanthi palilah-ipun lan dadi cahya kang nyumunari/paring pepadhang”.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah

Mekaten ingkang sekedik menika, mugi saged dados panjurung kita sedaya, ing sak lebeting lelumban saha ngabekti ing agami Islam saha persyarikatan Muhammadiyah, aamiin. 

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلأَيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيْمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّيْ وَمِنْكُمْ تِلاَوَتُهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

Khutbah II

اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلهَ إِلاَّاللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللَّهِ, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِميْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ والْمُؤْمِنَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ فَيَاقَاضِيَ الْحَاجَاتِ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ عِلْمًا نَفِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِيننَا اَلَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَا نَا اَلَّتِي فِيهَا مَعَاشنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا اَلَّتِي إِلَيْهَا مَعَادنَا وَاجْعَلْ اَلْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ اَلْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ. 

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

*Dening : Ust M Humam, S.Ag

Naskah Lengkap bisa di download disini

Silakan gabung Group WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *