ArtikelKhutbah Jum'at

GESANG SEHAT MIDERAK NABI MUHAMMAD SAW

Khutbah Sepisan

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.
اَمَّا بَعْدُ : فَيَا عِبَادَ اللهِ اُوْصِي بِنَفْسِي وَاِيَّا كُمْ بِتَقْوَى اللهِ اِتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، قال الله تعالى : اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

Jama’ah Jum’at ingkang minulya
Sumangga kula lan penjenengan sedaya tansah ngaturaken puji syukur dhumateng Allah SWT, ingkang sampun paring sih rahmat saha nugraha, linangkung nugraha iman saha islam ingkang taksih kajiwa kasarira. Sholawat saha salam mugi tansah katur dhumateng Rasulullah Muhammad SAW, sedaya keluarga, sahabat, sumrambah dateng sedaya umat Islam ingkang miderek syari’atipun.

Salajengipun mboten kesupen mangga tansah mbudidaya amrih mindhak-ipun iman saha taqwa dhumateng Allah SWT kanthi nindakaken menapa ingkang dipun dhawuhaken, saha istiqomah nilar sedaya awisanipun. Amargi taqwa menika mujudaken sangu ingkang linangkung sae kangge sowan dhumateng Allah SWT.

Jama’ah Jum’at ingkang minulya
Ing khutbah menika badhe dipun aturaken tata rakit kepripun gesang ingkang sae saha sehat miderek kanjeng Nabi Muhammad SAW menika? pramila Islam menika pelopor gesang sae saha sehat awit puluhan abad, inggih wiwit Nabi Muhammad SAW minangka dados Nabi saha Rasul. Ing syariat Islam saged dipun aturaken bilih tata rakit gesang ingkang sae saha sehat antawisipun inggih menika :

Ingkang Sepisan, ngunjuk saha dahar ingkang higienis, ngandut gizi saha mboten boros. Pakar kesehatan sampun ngaturaken bilih ingkang njalari gerah menika, sayektos sak kelangkung kathah saking tatarakit ngunjuk saha dahar ingkang klentu saha kliwat, inggih jalaran (over dosis) menika ingkang sak mangke dados sumber sesakit. Pramila mboten klentu ingkang kagungan pemanggih yen zaman mbiyen padha ketaman sesakit amargi kirang pangan, kosok wangsulipun menawi ing zaman sak menika ketaman sakit amargi kekathahen unjukan saha daharan.

Saking menika ngunjuk saha dahar menika sak madya kemawon miderek ukuran saha kabetahan, ingkang baku gizi seimbang saha higienis. Sampun ngantos boros, saha mbucal mbucal unjukan saha daharan. Kados dawuhipun Allah SWT :

وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ
Jawinipun : “Padha mangan lan ngombe, aja nganti kakehan. Saktemene Allah iku ora remen marang wong kang le-luwih-an. (QS. Al-A’raf: 31)

Wonten ing Hadits, Rasulullah SAW ugi paring dhawuh, bilih dosis ngunjuk saha dhahar menika sampun wonten takeranipun, pramila padaran menika dipun bagi dados tiga, inggih menika: sapratelonipun kangge dhahar, sapratelonipun kangge toya unjukan saha sapratelonipun kangge ambegan hawa (HR Al Hakim). 

Rasulullah saw ugi paring tuladha bilih Panjenenganipun dhahar nalika kraos luwe saha nalika dhahar mboten ke kathah- en. Kalebet ugi mboten dahar saha ngunjuk kanthi senden (muttakaan), saha kanthi jumeneng. Ing bab menika ugi wonten dhawuh saking Allah SWT supados dhahar saha ngunjuk ingkang sae saha sehat. Kados ingkang sampun kaserat ing QS. Al Baqarah ayat 172:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ
Jawinipun : “He wong-wong kang padha iman, padha mangana ing rizki kang becik-becik kang wus Ingsun paringake marang sira lan padha ngaturake panuwun marang Allah, yen bener-bener marang Panjenengane kang sira sembah.” (QS. Al Baqarah: 172)

Dhaharan saha unjukan ingkang sae inggih menika ingkang ngandut gizi, resik saha dipun diolah kanthi tatacara ingkang cocog kalih standar kesehatan, ingkang cocok saha layak dipun konsumsi. Lajeng syarat ingkang baken inggih menika daharan saha unjukan kasebat menika halal miderek hukum agami Islam.

Jama’ah Jum’at ingkang minulya
Ingkang angka kalih inggih menika istirahat kanthi cekap, Rasulullah saw ngendika:

وَاللَّهِ اِنِّى لَاَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّى اَصُومُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّى وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى
Jawinipun :“Demi Allah, aku luwih wedi lan luwih taqwa marang Allah tinimbang sira kabeh, nanging ingsun hiya pasa lan buka puasa, ingsun sholat (ndalu)lan uga turu lan ingsun uga duwe bojo, sing sapa ora nglakoni sunnah ingsun, iku ora kalebu golongan ingsun”. (HR Bukhari)

Ing sak lebeting ngemonah pola gesang sehat, Rasulullah SAW menawi ing wayah ndalu piyambak-e enggal enggal istirahat lajeng sare ing sak temah saged wungu ing wekdal sahur/dini hari kangge nindhak-aken qiyamul lail. Ngantos dumugi wekdal sholat subuh. Sak sampunipun sholat subuh Rasulullah SAW inggih mboten lajeng sare malih, dipun aturaken bilih wekdal ingkang mboten prayogi kangge sare inggih menika sak sampunipun wekdal sholat ‘ashar saha wekdal sak sampunipun wekdal sholat Subuh. 

Pramila supados jasmani menika tetep fit saha sehat mesthi kemawon wonten wekdal wekdal kangge istirahat saha wonten wekdal kangge nyambut damel. Istirahat ingkang kacekap wekdal, estu badhe damel “fresh” malih. Saking menika jamaah sedaya, bilih sedaya mukawis menika wonten wates-ipun, kalebet raga menika ugi wonten hak kangge nyambut damel, ugi wonten hak kangge istirahat. Estu menawi lajeng dipun frosir, badhe nuwuhaken kahanan ingkang damel raga menika dados risak,loyo, lungkrah, lajeng ing tembe tuwuh wontenipun sarira ingkang lajeng gerah.

Jama’ah Jum’at ingkang minulya
Ingkang angka tiga inggih mneika olahraga.
Olahraga minangka sarana kangge nggayuh kabugaran jasmani saha kasarasan, amargi menawi mboten nate utawi awis awis dipun obahaken, mesthi kemawon raga menika dados kaku saha kenceng., ing tembe njalari sirkulasi rah mboten saged lancar. Inggih namung jalaran sirkulasi rah ingkang mboten lancar menika, lajeng tuwuh sesakit, kadosta pegel linu,pusing, ludira inggil utawi ludira andhap, lan sanes-sanesipun.

Olahraga minangka margi tumuju sehat kedah dipun tindak-aken. Olah raga ingkang cekak aos saha ngirit inggih menika mlampah. Estu prayogi dipun tindak-aken linangkung sampun yuswa lansia. Kepara jasmani / raga ingkang sehat sentosa menika dipun tresnani Allah SWT, wonten dhawuh saking Rasulullah SAW riwayat saking sahabat Abu Hurairah mekaten :

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ
Jawinipun : “Wong mukmin kang kuwat iku luwih becik lan luwih ditresnani dening Allah tinimbang wong mukmin kang ringkih (HR. Muslim)”.

Gegayutan kaliyan olah raga menika, bilih Rasulullah SAW ugi paring wigatos ingkang estu estu, inggih menika: nglangi, nitih turangga saha gladi panahan. Mekaten ugi kanjeng Nabi Muhammad SAW asring lomba mlajar tanding kalih Aisyiah. Kepara dipun kisahaken menawi kadang kanjeng Nabi sasab, sanes wekdal ugi mboten sasab.

Jamaah ingkang minulya, lajeng Ing jaman modern wekdal sak menika, estu bilih maneka warna saha jenis olahraga menika sampun wonten, kula lan penjenengan sedaya, saged milih pundi ingkang selaras kalih yuswa, sarana saha ragat. 

Jama’ah Jum’at ingkang minulya
Lajeng ingkang angka sekawan inggih ngudi sarira, ngudi busana saha ngudi lingkungan.
Sarira, busana saha lingkungan ingkang resik, estu badhe nuwuhaken raos resep dinulu saha sehat, wondene kosok wangsulipun menawi kotor estu dados njalari sumebar-ipun sesakit ingkang maneka warna kadosta sakit kulit, paru paru saha lintu-lintunipun, saha mboten sekeca dipun dulu. Dados pola gesang resikan menika sampun dados kebetahan tumuju lingkungan ingkang endah edi peni saha sehat. Kejawi menika bilih pola resikan ingkang sampun dados padatan , estu sampun dados kebatahan-ipun masyarakat modern wekdal sak menika. Lingkungan ingkang asri edi peni saha sehat menika, saweneh sarana ugi kangge njagi kesehatan lingkungan, saha nebihaken saking sumebar-ipun bibit penyakit.

Kalebet ngudi sarira ingkang dados piwucal thaharoh saking kanjeng Nabi inggih menika Siwak wekdal kala semanten, menawi wekdal sak menika inggih gosok gigi, wudlu, siram saha siram junub. Kados ingkang kasebat ing Al-Qur’an :

… وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا…
Jawinipun : Lan nalika sira junub banjur adus-a (QS. Al Maidah ayat 6).

Ngadi sarira saha busana menika estu badhe damel sekeca ing madyaning pesrawungan. Satemah saged ngetingalaken bilih umat Islam menika umat ingkang resikan, bowes ngadi sarira ngadi busana saha tansah damel lingkungan ingkang asri edi peni saha sehat. Sampun ngantos umat Islam ketingal lethek, jember, saha mboten resikan. 

Pramila Allah paring dhawuh dumateng umat Islam supados tansah ngagem ageman ingkang suci, resik saha necis

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْۖ
Jawinipun : Lan gawe-a suci ing sandhangan-ira (QS. Al Muddatsir ayat 4).

Jama’ah Jum’at ingkang minulya
Mekaten khutbah jumat ingkang sekedhik menika, mugi-mugi saged migunani. Mangga tansah ngudi sarira, busana, lingkungan, saha sehat. Tansah njagi supados raga tansah sehat, produktif saha saged ngibadah kanthi istiqomah, aamiin.

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ. فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Khutbah Kaping Kalih

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ
أَمَّا بَعْدُ؛ عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ، فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ، إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدّعَوَاتِ, اللّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِغَارًا, اللّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا, رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاإنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ اْلخَاسِرِيْنَ,رَبَنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *